www.smaluminumglass.com

รับติดตั้งกระจก อลูมิเนียม ชุดยูโร ชุดทั่วไป ทุกชนิด

ติดตั้งอลูมิเนียมชุดทั่วไป อลูมิเนียมคุณภาพสูง กระจกเทมเปอร์
ฉากกั้นอาบน้ำ กระจกราวกันตก กระจกลามิเนต ทุกชนิด

www.smaluminumglass.com

รับติดตั้งกระจก อลูมิเนียม ชุดยูโร ชุดทั่วไป ทุกชนิด

ติดตั้งอลูมิเนียมชุดทั่วไป อลูมิเนียมคุณภาพสูง กระจกเทมเปอร์
ฉากกั้นอาบน้ำ กระจกราวกันตก กระจกลามิเนต ทุกชนิด

บริการของเรา

รับติดตั้งกระจก อลูมิเนียม ชุดยูโร ชุดทั่วไป ทุกชนิด

ติดตั้งอลูมิเนียมชุดทั่วไป อลูมิเนียมคุณภาพสูง กระจกเทอมเปอร์ ฉากกั้นอาบน้ำ กระจกราวกันแตกกระจกลามิเนต ทุกชนิด

รับตัดประกอบติดตั้งอลูมิเนียมประตู หน้าต่างทุกชนิดประสบการณ์ทำงานด้านนี้มากกว่า 10 ปี

เกี่ยวกับเรา​

อลูมิเนียมยูโรโปรไฟล์

กระจกเทมเปอร์นิรภัย

กระจกลามิเนต

กระจกกั้นอาบน้ำ

กระจกราวกันตก

งานระแนงอลูมิเนียมหรืองานฟาซาด

บริษัทเอสเอ็ม อลูมินั่มกลาสเป็นบริษัทรับตัดประกอบติดตั้งอลูมิเนียมประตูหน้าต่างทุกชนิด ประสบการณ์ทำงานด้านนี้มากว่า 10 ปี

เรามีโรงงานและเครื่องมือที่ทันสมัยในการตัดประกอบ

คือชุดอลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูงสามารถผลิตบานกระจกใหญ่ได้ ป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

คือชุดอลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูงสามารถผลิตบานกระจกใหญ่ได้ ป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

คือชุดอลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูงสามารถผลิตบานกระจกใหญ่ได้ ป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

คือกระจกกั้นส่วนเปียกแห้งในหองน้ำโดยใช้กระจกเทมเปอร์นิรภัยในการติดตั้ง

คือกระจกที่ติดตั้งในส่วนระเบียงของบ้านโดยใช้เป็นกระจกเทมเปอร์ลามิเนตในการติดตั้ง

คือการใช้กล่องอลูมิเนียมทดแทนการใช้วัสดุอื่นที่ทำขึ้นมาเพื่อปิดบังผนังของอาคารโดยใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมจะแข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้น

ตัวอย่างผลงาน​

ติดตั้งอลูมิเนียมชุดทั่วไป อลูมิเนียมคุณภาพสูง กระจกเทมเปอร์ ฉากกั้นอาบน้ำ กระจกราวกันตก กระจกลามิเนต ทุกชนิด​